Summary in Macedonian

Рамковни резултати од Австралиска стратегија за попреченост  (2021-31) кус преглед на првиот годишен извештај.

Кусиот преглед го опишува постигнатиот напредокот во резултатите за лицата со онеспособеност.