Summary in Samoan

Faamatalaga lautele o le ripoti muamua faaletausaga o le ’Āuivi o Faai’uga ‘Ausia mo le Ālāfua o Aafiaga Tumau i Ausetalia (2021-2031).

O lenei faamatalaga lautele e maua ai se āotelega i la’asaga o polokalame mo le ‘ausia o faai’uga manuia mo tagata e iai mana’oga tumau.