Summary in Samoan

Faamatalaga lautele Āotelega o le lipoti fa’aletausaga lona 2 o le ’Āuivi o Faai’uga ‘Ausia mo le Ālāfua o Mana’oga Tumau i Ausetalia (2021–2031).

O lenei faamatalaga lautele e maua ai se āotelega i la’asaga o polokalame mo le ‘ausia o faai’uga manuia mo tagata e iai mana’oga tumau.