Summary in Filipino

Ang buod ng ikalawang taunang pahayag sa Balangkas ng Mga Resulta ng Istratehiya sa May-Kapansanan ng Australya (2021–31).

Ang buod ay nagbibigay ng isang pangkalahatang pananaw ukol sa kaunlarang nagaganap sa mga resulta para sa mga taong may-kapansanan.