Summary in Vietnamese

Bản tóm tắt báo cáo thường niên thứ 2 về Khuôn khổ Kết quả Sách lược Người khuyết tật của Úc (2021-31).

Bản tóm tắt này trình bày tổng quát những tiến triển đang đạt được đối với các kết quả cho người khuyết tật.